KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İÇİN BAŞVURU FORMU

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN
GENEL AYDINLATMA METNİ

a. Veri Sorumlusu:
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (Bundan sonra kısaca “6698 sayılı Kanun” olarak adlandırılacaktır) uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu olarak ESRA AKBALIK EMİRGİL ve NERİMAN ESRA EVCİ ATAY ADİ ORTAKLIĞI ESHAS YİYECEK İÇECEK HİZMETLERİ (bundan sonra kısaca Eshas yiyecek içecek hizmetleri olarak adlandırılacaktır.) tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Kullanıcı www.kukileta.com.tr (bundan sonra kısaca “SİTE” olarak adlandırılacaktır) adresli siteyi kullanmakla, 6698 Sayılı Kanun gereğince verilerin otomatik ya da otomatik olmayan yollarla kaydedilmesi, işlenmesi, tasniflenmesi, açıklanması, aktarılması, anonim hale getirilmesi ve devredilmesi hususunda ESRA AKBALIK EMİRGİL ve NERİMAN ESRA EVCİ ATAY ADİ ORTAKLIĞI’na yetki vermiş sayılacaktır.

b. Kişisel Veriler Hangi Amaçla İşlenmektedir:
KUKİLETA, mesafeli satış sözleşmesi kapsamından ürünlerin satışı, siparişlerinin verilmesi veya site üyeliğinin kurulması aşamasında ya da gerekli olan diğer durumlarda bazı kişisel bilgiler talep edebilmektedir. Toplanan kişisel verileriniz kullanıcılara kaliteli hizmet sunulması, ürün ve hizmetlerimize ilişkin bilgi taleplerinizin karşılanması, ilgilendiğiniz ürün ve hizmetlerimize ilişkin bildirimlerin ve güncellemelerin tarafınıza iletilmesi ve ayrıca Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri faydalandırmak için özel promosyon faaliyetleri, reklam anlamında bilgilendirme; onlarla irtibat kurma, bilgilerini güncelleme; ilgi çekebilecek ürün ve hizmetleri önerme amacıyla olmaktadır. Bu bilgiler, genel kullanıma açık olmayan güvenli bir ortamda saklanmakta olup Kukilet, bu bilgileri, Kullanıcının izni olmadan 3. kişiler ile paylaşmamaktadır. Kullanıcının sisteme girdiği bilgilere ise sadece Kullanıcı ulaşabilmekte ve bu bilgileri sadece kendisi değiştirebilmektedir.

c. İşlenen Kişisel Verilerin Aktarımı:
Toplanan kişisel verileriniz; yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları çerçevesinde aktarılabilecektir.

d. Kişisel Veri Sahibinin 6698 sayılı Kanun kapsamındaki Hakları:
Kişisel veri sahipleri;
• Kişisel verinin işlenip işlenmediğini öğrenme,
• Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
• Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
• Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
• Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• 6698 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
• Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

e. Diğer ilgili hususlar:
Kulanıcının mesafeli satış sözleşmesini onaylaması halinde tüm bu hususlar da sözleşmenin ayrılmaz bir parçası teşkil edecek; Mesafeli Satış Sözleşmesi ile birlikte bağlayıcı olarak uygulanacaktır. Kullanıcı, siteyi kullanmakla, mesafeli satıcı sözleşmesini kabul etmekle 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun gereğince verilerinin otomatik ya da otomatik olmayan yollarla kaydedilmesi, işlenmesi, tasniflenmesi, açıklanması, aktarılması, anonim hale getirilmesi ve devredilmesi hususunda “KUKİLETA” ya yetki vermiş sayılacaktır.

“KUKİLETA” Kullanıcılara ait söz konusu tüm veriler ilgili kanunlarında yazılı süreler dolduktan sonra kağıt, elektronik ortamdan, elektronik araçlardan ve sanal ortamlardan döndürülemeyecek şekilde silecek ve yok edecektir. “KUKİLETA” Kullanıcılara ait, ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, dini, mezhep veya diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, sabıka kaydı ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler ile biyometrik ve genetik veriler vb. özel nitelikli kişisel verileri, yasalarda belirtilmiş olan özel, zorunlu durumlar hariç, üçüncü şahıslarla paylaşmayacaktır.

Kanun kapsamında, kişisel verilerinizle ilgili, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ve talep olunan diğer bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.kukileta.com.tr sitemizde ki iletişim bilgilerinden bize ulaştırabilirsiniz.